Общи условия за използване на Voiz.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ  НА ПЛАТФОРМАТА VOIZ.BG ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ЛАЙТИНГ НЕТУЪРК” ООД и Общите условия за ползване на посредническите услуги, предоставяни от „ЛАЙТИНГ НЕТУЪРК” ООД чрез Платформата, като уреждат отношенията между „ЛАЙТИНГ НЕТУЪРК” ООД и всеки един от Потребителите - физически лица на „ЛАЙТИНГ НЕТУЪРК” ООД.

I.    ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите Общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
1.    Посредник – „ЛАЙТИНГ НЕТУЪРК” ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206066984, със седалище и адрес на управление в град Търговище 7700, Урвич № 3, представлявано от Управителя Любомир Живков Жечев, което притежава и администрира Платформата.
2.    Платформа - уеб базираният сайт и всички негови подстраници, на която Посредникът предоставя посреднически услуги между Партньори и Потребители на Платформата за достъп до услуга, представляваща запис на кратко персонализирано видео съдържание – поздравително видео от избран от Потребител Партньор срещу заплащане на определената цена от Потребителя. Платформата предоставя на Потребителя информация за посредническите услуги на Посредника, които Потребителят може да ползва при спазване от негова страна на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания от Посредника. Услугите, които не са изрично включени в настоящите Общи условия и/или посочени на Платформата, не се предоставят от Посредника и не могат да бъдат изисквани от Платформата, от Потребител или от която и да е Трета страна.
3.    Потребител – физическо лице, което посещава Платформата и/или използва Услугата, предоставяна чрез Платформата.      Потребители могат да бъдат дееспособни физически лица на възраст 18 години или повече. На непълнолетни лица не се позволява да използват Услугата, предоставяна на Платформата.
4.    Партньор - всяко лице, посочено на Платформата като изпълнител на Услуга, представляваща запис на персонализирано кратко видео съобщение - поздравително видео, поръчано от Потребител чрез Платформата. Партньорът може да бъде дееспособно физическо лице, което има профил на Платформата.
5.    Профил – личният профил на Потребителя в Платформата, който позволява на Потребителя да ползва посредническите услуги, предоставяни чрез Платформата.
6.    Voiz видео - кратко персонализирано видео съобщение - поздравително видео, записано от Партньор по поръчка на Потребител, направена чрез Платформата съгласно условията на последната.
7.    Услуга – запис на Voiz видео.
8.    Общи условия - настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на посредническа услуга, която се предоставя от Посредника на Потребителя, съгласно условията тук, който договор има правнообвързваща сила за Посредника и Потребителите на Платформата. Страни по договора са Посредникът, от една страна, и Потребителят, от друга страна. Общите условия включват условия за ползване на Платформата, правила за регистрация на профил, за поръчване и получаване на Voiz видео, правата и задълженията на Потребителите, ползващи Платформата, както и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Платформата. С приемането на Общите условия и/или с всяко извършено действие чрез Платформата, Потребителят декларира и заявява, че е запознат с и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Потребителя на Платформата представлява и се счита за електронно волеизявление, че е съгласен с, потвърждава и приема настоящите Общи условия и встъпва в договорни отношения с Посредника. Потребителят следва да прочете внимателно действащите Общи условия преди да пристъпи към ползване на Платформата. Приемането и съгласието с тези Общи условия е задължителна предпоставка за използването на Платформата и предоставяне на Услугата на Потребител.
9.    Траен носител - означава всеки инструмент, който дава възможност на Потребителите да съхраняват информация, адресирана лично до тях, по начин, достъпен за бъдещо ползване, и за период от време, достатъчен за целите на информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на Потребителя да запази получената информация, информацията може да бъде запазена в продължение на достатъчно дълъг период от време и Посредникът, предоставил информацията, не може да я променя.
10.    Страни - означава както Посредникът, така и Потребителят.
11.    Страна - означава Посредникът или Потребителят.
12.    Трети страни/лица - означава всички други лица, организации и органи освен Посредника и Потребителя.


II.    РЕГИСТРАЦИЯ

1.    Достъпът до Платформата е свободен, като за ползване на посредническите услуги, предлагани чрез Платформата, както и на пълните функционалности на същата, не се изисква регистрация в Платформата и създаване на Профил на Потребител.
2.    Регистрирането на Профил на Потребител е по желание на Потребителя. Регистрацията на Профил на Потребител изисква попълването на формуляра за регистрация на Потребител на Платформата. Във формата за регистрация е необходимо Потребителят да посочи следните данни: (1) име и фамилия; (2) адрес на електронна поща (имейл); (3) парола; (4) телефонен номер; и/или други изискуеми данни съгласно формуляра за регистрация на Платформата, които ще бъдат запаметени в системата на Посредника. Преди да направи регистрация на Профил, Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласно с Общите условия и с Политиката за защита на личните данни на voiz.bg.
3.    С приемане на настоящите Общи условия лицата, попълнили формуляра за регистрация, дават право на Посредника и лица от неговия екип да верифицират предоставените данни и да се свържат с лицето за идентификация на лицето и потвърждение на предоставените от него данни, ако сметнат за необходимо.
4.    След попълване изцяло на задължителните данни във формуляра за регистрация на Платформата, Посредникът изпраща потвърждение на Потребителя по имейл на посочения от Потребителя адрес на електронната поща за успешно извършване на регистрацията на Профила, както и изпраща линк за достъп до Профила на Потребителя, който последният следва да активира, като влезе в Профила си чрез натискане на линка в изпратения имейл.
5.    Потребителите - физически лица трябва да са дееспособни лица на възраст 14 години или повече. На непълнолетни лица между 14 и 18 годишна възраст се позволява да използват посредническите услуги, предлагани на Платформата, само при предоставяне на Потребителя по време на регистрацията на Профил на надлежно подписана от родител/настойник декларация, че последният разрешава ползването на Платформата от Потребителя и поръчването на Voiz видеа и заплащане на цената за тях съгласно настоящите Общи условия.
6.    За въведените лични данни се прилага Политиката за защита на личните данни на Посредника.
7.    След успешната регистрация и активация на Профил, Потребителят може да достъпва Профила си на Платформата чрез въвеждане на посочения от него при регистрацията имейл адрес и избраната от него парола за достъп.
8.     Когато Потребител създаде своя Профил, той получава достъп до използването на софтуерната програма на Посредника, предоставена чрез Платформата. Преди да ползва услугите на платформата, Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласно с Общите условия и с Политиката за защита на личните данни на voiz.bg.
9.    С извършване на регистрацията на Профил и поставяне на отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с Общите условия, се счита, че Потребителят е приел настоящите Общи условия. От този момент се счита за сключен договорът между Страните. С извършване на регистрацията, лицето, което е направило регистрацията, декларира и гарантира, че не е недееспособно      или непълнолетно лице, респективно че е получило съгласие от родител/настойник, в случай че е непълнолетно, включително за предоставяне на личните си данни на Посредника, както и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
10.    Всяко лице, извършващо регистрация, носи отговорност за невярно и/или непълно попълване на данни и информация в Платформата.  Посредникът не носи отговорност, ако Потребител или Трето лице е попълнило неверни и/или грешни данни към момента на регистрацията или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато Посредникът не може да предостави която и да е от услугите си, в резултат на грешни данни за контакт или друга непълна или невярна информация за Потребителя.
11.    По своя преценка Посредникът има право да откаже предоставянето на услуги чрез Платформата, като откаже регистрация на Профил в Платформата или изтрие/закрие/деактивира вече регистриран Профил, включително във всички случаи, при които Потребителят не е попълнил изцяло и правилно необходимата информация, при съмнения, че Потребителят не отговаря на условията за ползване на Платформата (например е недееспособен, въвел е неверни данни, няма представителна власт или поради някаква друга причина няма право да използва Платформата или не изпълнява изискванията на закона, Платформата и/или тези Общи условия) или е нарушил настоящите Общи условия, приложимото законодателство или правата и правните интереси на Трети страни във връзка с Услугата, без да дължи уведомление, предупреждение или обезщетение на Потребителя или запазване или възстановяване на информацията и материалите в Профила на Потребителя.
12.    Потребителят носи отговорност за всички действия, извършвани чрез или произтичащи в резултат на използването на неговия  Профил. Потребителят се задължава да не предоставя данни за достъп до Профила му на лица, които не желае да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Потребителят ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да извършва действия чрез Профила му от негово име и за негова сметка. В този случай Потребителят отговаря за действията на това лице като за свои.
13.    Потребителят носи отговорност за попълнените и заявени от него данни и информация чрез Профила си на Платформата, както и за предоставените по телефона на  Посредника, ако има такива.
14.    Потребителят се задължава да уведоми Посредника при всяка промяна в данните, които е предоставил на Посредника, като в противен случай Посредникът не носи отговорност за предоставяне на посредническите услуги при използване на непълни или неточни данни, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Потребителят носи отговорност за заплащане на поръчаните чрез Платформата Voiz видеа, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на Посредника.
15.    Във всички случаи Потребителят носи отговорност за плащането на всички поръчани чрез Платформата Voiz видеа, както и за всякакви допълнителни разходи, вреди и пропуснати ползи, понесени от Посредника, Партньори и/или Трети страни в резултат на неправилно въведена информация от Потребителя или липса на последващо уведомление съгласно т. 14 по-горе.
16.    Разпоредбите на настоящия раздел относно изискванията за лицата, които могат да регистрират Профил на Платформата, както и за задълженията, които възникват за Потребителите по повод на предоставяните данни и информация се прилагат съответно и за всички случаи на поръчване чрез Платформата на Voiz видеа от Потребител, който няма регистриран Профил на Платформата.


III.    ПОРЪЧВАНЕ НА VOIZ ВИДЕО ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА

1.    Посредническите услуги на Посредника се предоставят чрез Платформата. Потребителят дава изричното си съгласие за приемане на настоящите Общи условия и да бъде обвързан с договора за посредническа услуга, като ги приема и потвърждава чрез електронните средства на Платформата. Потребителят заявява и декларира, че за сключването на договора за посредническа услуга и приемането на Общите условия не са необходими допълнителни действия и одобрения. Договорът за посредническа услуга и Общите условия са правно обвързващи и имат същия задължителен правен характер, както ако са подписани на хартиен носител, и се приемат за доказателства в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове.
2.    Услугата, свързана със записване на Voiz видео, се предлага на Потребителите от Партньори, които използват интерфейса на Платформата. Потребителите могат да правят поръчки за записване на Voiz видео от даден Партньор на Платформата и без да имат регистрация на Профил на Платформата. В случай че Потребителят няма регистриран Профил, за поръчване на Voiz видео е задължително попълването на следните данни за Потребителя: (1) име и фамилия; (2) адрес на електронна поща (имейл); (3) телефон за връзка; и/или други изискуеми данни съгласно формуляра за поръчка на Платформата.
3.    Потребители на Платформата могат да правят поръчки за записване на Voiz видео от даден Партньор на Платформата, следвайки инструкциите на стандартната форма за поръчки на Платформата, които могат да бъдат променяни от време на време. За извършване поръчката за записване на Voiz видео, Потребителят трябва да избере Партньор на Платформата, който да запише Voiz видеото, да напише инструкции за съдържание на Voiz видеото, които могат да съдържат до 300 символа, както и да направи плащане на цената на Voiz видеото, съгласно раздел IV и раздел V по-долу от настоящите Общи условия.
4.    В случай че Потребителят извършва поръчка на Voiz видео без да има регистриран Профил на Платформата, Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за поръчката, че е съгласен с и приема настоящите Общи условия, с което се счита, че Потребителят е приел настоящите Общи условия.
5.    За избягване на всякакво съмнение, поръчката се счита за завършена след плащане от Потребителя на цената на Voiz видеото, съгласно раздел IV и раздел V от настоящите Общи условия. Без да бъде извършено плащането поръчката, същата не се счита за завършена и нито за Посредника, нито за Партньора възникват задължения във връзка с изпълнение на Услугата. От този момент се счита за сключен договорът между Страните. Със завършване на поръчката, лицето, което е направило поръчката, декларира и гарантира, че не е недееспособно или непълнолетно лице, респективно че е получило съгласие от родител/настойник, в случай че е непълнолетно, както и че използва своята действителна самоличност и данни при извършване на поръчката.
6.    След завършване на поръчката за записване на Voiz видео, Потребителят ще получи на посочения от него адрес на електронна поща (имейл) електронно съобщение с потвърждение за извършената поръчка. В случай че Потребителят, който е извършил поръчката няма регистриран Профил на Платформата, в имейла по предходното изречение, заедно с информацията за направената поръчка за записване на Voiz видео, Потребителя ще получи възможност да направи регистрация на Профил на Платформата на база предоставените данни по т. 2, изречение последно по-горе, като въведе парола за достъп.  
7.    Извършването на поръчка за записване на Voiz видео на Платформата представлява електронно волеизявление от страна на Потребителя, че е съгласен с настоящите Общи условия, както и с плащане на цената за същото, в размера, при условията и съгласно сроковете, определени съгласно раздел IV и раздел V по-долу от настоящите Общи условия.
8.    Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че обичайният срок за записване на Voiz видео е 7 (седем) дни, като всеки Партньор по своя преценка може да е предложил и по-кратък срок за изработка на Voiz видео, който е виден на профила му на Платформата. Срокът за записване на Voiz видеото от Партньора започва да тече от момента, в който цената за поръчаното Voiz видео е изцяло платена от Потребителя, който момент съвпада с уведомяването на Партньора чрез постъпване на поръчката в профила му.
9.    С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че инструкциите за съдържание на  Voiz видеото, което поръчва, не може да съдържат нецензурни, вулгарни, расистки, обидни или други накърняващи доброто име и морала, думи, изрази и/или жестове.
10.    Потребителят носи отговорност за съдържанието на инструкциите, които дава на Партньор при поръчка за записване на Voiz видео, включително за това Voiz видеото да не съдържа нецензурни, вулгарни, расистки, обидни или други накърняващи доброто име и морала, думи, изрази и/или жестове, които да бъдат изпълнени от Партньора и/или Трето лице, включено във Voiz видеото и/или чрез него да не се нарушава закона и/или правата на Трети лица. Потребителят се съгласява и потвърждава, че всички претенции на Партньори, други Потребители, Посредника или Трети лица във връзка с непозволено съдържание на инструкциите, ще бъдат отправяни и компенсирани изцяло от него.
11.    Потребителят  потвърждава, че му е известно и се съгласява, че направената от него поръчка за записване на Voiz видео подлежи на последващо одобрение и приемане от страна на Партньора, към който е отправена и че Партньорът няма задължение да записва всички Voiz видеа, за които е получил уведомление на профила си, че са поръчани от Потребители за записване от него и има право да избира кои Voiz видеа да записва, респективно има право да откаже да запише поръчано от Потребител Voiz видео. Потребителят разбира и се съгласява, че Партньорът сам определя и решава кои инструкции на Потребител да изпълни и какво да бъде съдържанието на записаното от него Voiz видео, като Партньор може да откаже да запише поръчано от Потребител Voiz видео, ако не одобрява инструкциите на Потребителя или по друга причина, която той не е длъжен да мотивира. При отказ на Партньор да запише поръчано Voiz видео, Платформата ще възстанови на Потребителя пълния размер на платената от последния цена за Voiz видеото, което не е записано от този Партньор, без Посредникът или Партньорът да дължат на Потребителя каквото и да е друго обезщетение или компенсация.
12.    Потребителят  потвърждава, че му е известно и се съгласява, че въпреки че Партньорът не е отказал изрично записването на Voiz видео, той може да не изпълни поръчката в срока по т. 8 по-горе от настоящия раздел. В този случай Платформата ще възстанови на Потребителя пълния размер на платената от последния цена за Voiz видеото, което не е записано от този Партньор, без Посредникът или Партньорът да дължат на Потребителя каквото и да е друго обезщетение или компенсация.
13.    Записаното от Партньор Voiz видео се предава чрез Платформата от Посредника на Потребителя, който го е поръчал. Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че Платформата не извършва преглед на записаното Voiz видео преди да го предаде на Потребителя и че Платформата не носи отговорност пред Потребителя, в случай че Партньорът, който е записал Voiz видеото, не е изпълнил изцяло или отчасти инструкциите на Потребителя за съдържанието на Voiz видеото.
14.    Потребителят  потвърждава, че му е известно и се съгласява, че всяко Voiz видео може да се ползва от него само за лични и некомерсиални цели, включително да бъде споделяно в профилите му в социалните им мрежи, както и че Потребителят има право да ползва Voiz видеото само и единствено в неговата цялост, без да бъде обработвано допълнително.
15.    С извършване на поръчка за записване на Voiz видео на Платформата Потребителят  разрешава на Посредника да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с поръчката за записване на Voiz видео, включително в случай на предявени претенции от или към Потребителя във връзка с поръчачано и/или ползвано от него Voiz видео.
16.    Потребителят разбира и се съгласява, че Партньорите не са под контрола на Посредника и Посредникът няма възможност да контролира и не може да задължи или принуди Партньорите да спазват инструкциите на Потребителя и да изпълняват точно и в пълен обем инструкциите на Потребителите за съдържанието на записаните от Партньора Voiz видеа. В случай на отклонения от страна на Партньора от инструкциите за  съдържание на Voiz видеата, Посредникът и Платформата не носят отговорност.
17.    Посредникът не носи отговорност при неспазване от страна на Партньор на срока за записване на Voiz видео, посочен от този Партньор на профила му на Платформата. В този случай Платформата ще възстанови на Потребителя пълния размер на платената от последния цена за Voiz видеото, което не е записано от този Партньор, без Посредникът или Партньорът да дължат на Потребителя каквото и да е друго обезщетение или компенсация.
18.    Посредникът не носи отговорност за съдържанието на записано и качено на Платформата Voiz видео от Партньор, включително за всички случаи, при които Voiz видеото не отговаря на дадените от Потребителя инструкции за неговото съдържание, съдържа грешки и/или непълноти, или когато то съдържа нецензурни, вулгарни, обидни или други накърняващи доброто име и морала, думи, изрази и/или жестове, изпълнени от Партньора и/или Трето лице, включено във Voiz видеото и/или чрез него се нарушава закона и/или правата на Трети лица. Потребителят се съгласява, че Посредникът не контролира действията на Партньорите и/или на всички Трети лица и те имат право да предявяват каквито и да е претенции спрямо Потребителя без посредничеството на Платформата и Посредника.
19.    В случай че Партньорът не е изпълнил съществена част от инструкциите на Потребителя за съдържание на Voiz видеото, Потребителят има право да отправи искане до Партньора чрез Платформата за презаписване на Voiz видеото съгласно дадените първоначални инструкции. Потребителят няма право да иска презаписване на Voiz видео, с което да отправя към Партньора нови инструкции за съдържанието на Voiz видеото. В случай че Партньорът не изпълни отново съществена част от инструкциите на Потребителя при презаписването на Voiz видеото, Посредникът ще възстанови на Потребителя пълния размер на платената от него цена за поръчаното Voiz видео, без Посредникът или Потребителят да дължат на Потребителя каквото и да е друго обезщетение или компенсация. Ако Потребителят иска презаписване на Voiz видео, с което отправя към Партньора нови инструкции за съдържанието на Voiz видеото, той дължи плащане както за вече записаното видео, така и за презаписа му.
20.    В случай че Потребител е предявил претенция за съдържанието на Voiz видео, записано от Партньор съгласно т. 17 по-горе, и след презаписване на същото Партньорът отново не е изпълнил инструкциите, Посредникът ще възстанови на Потребителя пълния размер на платената от него цена за поръчаното Voiz видео, без Посредникът да дължи на Потребителя каквото и да е друго обезщетение или компенсация. Преценката за това, дали неизпълнението на инструкциите е съществено или не се прави от Посредника.
21.    Потребителите нямат право да изискват презаписване на Voiz видео по причини, които са извън допусната от Партньор, записал Voiz видеото, съществена грешка и/или непълнота в съдържанието му, съгласно дадените от Потребителя инструкции за същото. Преценката за това, дали грешката или непълнотата са съществени или не, се прави от Посредника.
22.    Потребителите, които са поръчали и платили цената за Voiz видео, изпълнено от даден Партньор, имат възможност да разрешат на Посредника да направи това Voiz видео публично, като бъде видимо на Профила на този Партньор на Платформата. В този случай всички лица, посетили Платформата, ще могат да видят видеото неограничен брой пъти.
23.    Потребителят, както и всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си в Платформата, носят отговорност за поръчване на Voiz видеата чрез Профила на Потребителя на Платформата. Потребителят носи отговорност за всички дейности, публикувана в Профила информация и последици, които настъпят вследствие на използване на неговия Профил.
24.    Всички отношения на Потребителя с Партньори и Трети лица се уреждат от името на и за сметка на Потребителя, освен ако Посредникът не е поел изричен ангажимент във връзка с тези отношения. Потребителят дава право и упълномощава Посредника да посредничи при уреждането на спорове и претенции на Потребителя към Партньори и обратно.


IV.    ЦЕНА НА УСЛУГАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА VOIZ ВИДЕО ОТ ПАРТНЬОР
 
1.    Цената на Услугата за записване на Voiz видео е в размер, определен от съответния Партньор за записване на Voiz видео за Потребител - физическо лице, и е посочена на Платформата. Цената на Услугата за записване на Voiz видео е в български лева и е крайна цена с включени всички данъци и такси, освен ако в Платформата не е посочено друго.
2.    Цената на Услугата за записване на Voiz видео не зависи от продължителността на записаното Voiz видео.
3.    Цената на Услугата за записване на Voiz видео е различна за всеки Партньор.
4.    Цената на Услугата за записване на Voiz видео, срещу която Партньорът се задължава да я предостави на Потребителя, е тази, посочена на Платформата към момента на извършване на поръчката от Потребителя, освен в случаи на очевидна грешка. В случай на очевидна грешка Посредникът си запазва правото по искане на Партньора да уведоми Потребителя за действителната цена на Voiz видеото, предлагано от този Партньор.
5.    Крайната дължима от Потребителя сума представлява сбор от цената на всички отделни Voiz видеа, които Потребителят е поръчал.
6.    Потребителят потвърждава, че му е известно и се съгласява, че Партньорът има право да променя по собствена преценка, по всяко време и без предизвестие цената за записване на Voiz видео от Профила си, като такива промени няма да засягат поръчки за Voiz видеа, които вече са платени от Потребител към момента на промяната.
7.    Платформата изисква цената за записване на Voiz видео да бъде платена предварително от Потребителя в пълен размер преди да бъде изпратено уведомление на профила на Партньора за направена поръчка до него за записване на Voiz видео. Условие за завършване на поръчката за записване на Voiz видео е Потребителят да е заплатил пълната цена, определена от съответния Партньор за записване на Voiz видео. Заплащането на цената дава възможност на Потребителя да получи Voiz видеото, записано от Партньора, на който е поръчано, както и за неговото ползване за в бъдеще съгласно условията на настоящите Общи условия. Правото на получаване и ползване на Voiz видео възниква след заплащане на съответната цена.
8.    Посредникът не дължи предоставянето на Услуга чрез посредничеството на Платформата, която не е изрично поръчана и платена от Потребителя.
9.    Платформата може да предоставя отстъпки за Услугите, предлагани на Платформата, съгласно изискванията на българското законодателство и правила, определени от Платформата. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпките могат да се предоставят чрез промо кодове или под други различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
10.    Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на едно и също Voiz видео.
11.    Посредникът не дължи връщане на вече платени суми за поръчани Voiz видеа. Дори Потребителят да реши да прекрати едностранно ползването на Услугата, предлагана на Платформата, това прекратяване се счита за влязло в сила за поръчки, които не са завършени, респективно не е платената цената за същите.


V.    НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1.    Плащането се извършва от Потребителите с дебитна или кредитна карта чрез виртуален пос терминал на лицензиран посредник, посочен в правилата за плащания, публикувани на Платформата. Посредникът има право да добавя начини за плащане на Услугите чрез интеграция с трети страни. Пълният списък на партньорите на Посредника в това отношение можете да намерите в секцията Плащания в Профила на Потребителя.
2.    Посредникът има качеството на доверител на получените суми за платени цени за записване на Voiz видеа, като ги събира за сметка на Партньорите и има задължение да ги преведе на съответния Партньор, който е записал поръчано до него Voiz видео, съгласно договореностите между Посредника и Партньора.
3.    Всички плащания се извършват само в български лева.
4.    Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. В този случай Потребителят се съгласява и приема правилата и политиките за ползване на услугите на третите лица - партньори на Посредника, чрез които се извършва плащането.
5.    Посредникът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Посредника.
6.    Потребителят разбира и се съгласява, че при плащане с банкова карта или други средства за електронно разплащане може на Потребителя да бъдат начислени банкови, преводни или други такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/разплащателна институция.
7.    Всички банкови и други такси, банкови комисионни и комисионни на трети лица във връзка с плащането, загуби от валутен курс или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Потребителя. Потребителят се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Посредникът да получи пълния размер на цената за записване на Voiz видео, определена от избрания от Потребителя Партньор.
8.    В случай че Потребителят изиска издаването и има право да получи фактура или друг счетоводен документ за извършено от него плащане на цена за записване на Voiz видео, Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото българско законодателство при регистрирането на Профил на Платформата или при извършването на поръчка за записване на Voiz видео, когато Потребителят няма регистриран Профил. Потребителят потвърждава, че е запознат и се съгласява, че фактура или друг счетоводен документ за извършено от него плащане на цена за записване на Voiz видео, в случай че има право да получи такива, се издава/т от Партньора, който е записал Voiz видеото, за което е платената съответната цена, и че Посредникът няма задължение да издава такива документи.


VI.    ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ПОСРЕДНИКА НА ПОТРЕБИТЕЛ

1.    Посредникът има право да откаже да изпълни посреднически услуги, предлагани чрез Платформата, на Потребител, в това число да откаже завършване или изпълнение на поръчка за записване на Voiz видео, както и предаване на записано Voiz видео от Партньор, без да носи отговорност за неизпълнение и без да дължи обезщетение или друг вид действие или плащане към Потребител, когато:
а) Потребителят е некоректен;
б) информацията, предоставена от Потребителя, е непълна, невярна или невалидна;
в) действията на Потребителя могат да увредят Посредника или свързани с него лица;
г) поведението на Потребителя противоречи на настоящите Общи условия, както и ако поведението на Потребителя противоречи на морала или търговските практики, без да е нужно Потребителя да нарушава закона;
д) Потребителят не е заплатил пълния размер на цената за записване Voiz видео от Партньор на Платформата.
2.    Отказът се съобщава на Потребителя, ако последният е предоставил валидни данни за контакт. В този случай Посредникът не носи отговорност за неизпълнение.
3.    Посредникът има право да третира Потребител като некоректен и в случаите, когато:
а) е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
б) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Посредника и/или към Партньори;
в) са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Посредника и/или Партньори.


VII.    ЛИЧНИ ДАННИ

1.    Вида на лични данни, които Посредникът събира и обработва, начина на ползване и защита на личните данни са описани в Политиката за защита на личните данни на Посредника, представляваща отделен документ. При извършване на регистрацията на Профил Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с и приема Политиката за защита на личните данни на Посредника. В случай че Потребителят извършва поръчка на Voiz видео без да има регистриран Профил на Платформата, Потребителят следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за поръчката, че е съгласен с и приема Политиката за защита на личните данни на Посредника.


VIII.    СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАТФОРМАТА

1.    Платформата предоставя на Потребителите информация за посредническите услуги на Посредника и предоставя на Потребителите функционалности, свързани с поръчване и получаване на Voiz видеа, записани от Партньори на Платформата, срещу заплащане на определена от Партньор цена, при спазване от страна на Потребителите на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните Услуги.
2.    Посредникът има качеството само на Посредник на Платформата и той не е поръчващ или доставчик на Услугите, свързани със записване на Voiz видео. Доставчик на услугите е Партньорът, а поръчващ и получател на Услугите е Потребителят.
3.    Посредникът по никакъв начин не предоставя Услугите по записване на Voiz видеа, предлагани чрез Платформата, нито Посредникът отговаря за информацията, предоставена чрез Платформата както от страна на Потребителите, така и от страна на Партньорите. Данните и информацията, включени в Профилите на Потребители и Партньорите и базата данни на Платформата, както и цялата информация относно същите, са предоставени от съответните Потребители и Партньори и те са отговорни за цялата информация и данни, които предлагат чрез Платформата. В случай че Потребител има въпроси относно дадена информация, свързана с Партньор и/или изпълнение на Voiz видео от него, Посредникът има право да насочва Потребителя директно към съответния Партньор.
4.    Посредникът не носи отговорност за грешки и/или непълноти в описанието и характеристиките на Voiz видеата, записани и качени от Партньор чрез Платформата. Потребителите приемат и се съгласяват, че Партньорът носи отговорност спрямо Потребителя за посочените в предходното изречение обстоятелства, като всички претенции на Потребителя във връзка с подобни вреди следва да се отправят директно към Партньора. Посредникът може да съдейства по своя преценка за уреждане на спорове между Партньора и Потребителя, ако Потребителят изпрати информация за възникналия спор с Партньори на електронната поща на Посредника: info@voiz.bg.
5.    Посредникът не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задължения, свързани със записването и качването на Voiz видеата от страна на Партньорите. Потребителите приемат и се съгласяват, че Партньорът носи отговорност спрямо Потребителя за посочените в предходното изречение обстоятелства, като всички претенции на Потребителя във връзка с подобни вреди следва да се отправят директно към Партньора. Посредникът може да съдейства по своя преценка за уреждане на спорове между Партньора и Потребителя, ако Потребителят изпрати информация за възникналия спор с Партньори на електронната поща на Посредника: info@voiz.bg.
6.    Потребителите носят отговорност за предоставената чрез Платформата информация. Потребителите, които предоставят и въвеждат информацията, носят отговорност за всички действия и бездействия, извършени чрез Платформата.
7.    Посредникът не носи отговорност за съдържанието, предоставено или въведено от Потребителите и Партньорите на Профилите им и на Платформата, за описанието, информацията, изображенията, видео материалите или другите елементи или характеристики относно Потребителите и Партньорите и записаните от последните Voiz видеа, както и всички други данни и материали, въведени, публикувани или предоставени от Потребители, Партньори или Трети лица на Платформата, включително коментари и съдържание на комуникация между Потребители, Партньори и Трети лица, както и за авторските права върху изображенията или другите обекти на интелектуална собственост, включени във Voiz видеата, качени от Партньори.
8.    Посредникът не носи отговорност за това дали данните и информацията относно Партньора и цените за записване на Voiz видеа са актуални, дали фотографиите или видео материалите са на съответния Партньор или Потребител, включително дали притежава авторски права върху изображенията, видео материалите или другите обекти на интелектуална собственост, публикувани от Партньори или Потребители на Платформата, дали Voiz видеата са с необходимото съдържание или качество, както и дали Партньорът има авторски и/или други права да ги публикува и използва.
9.    Отговорността за актуализиране на данните и информацията както в Профилите на Потребителите, така и в профилите на Партньорите, е на съответния Потребител или Партньор. Посредникът приема и се съгласява всички претенции във връзка със съдържанието и актуалността на данните и информацията, публикувани от него в Профила му и/или на Платформата, както и относно поръчаните от него Voiz видеа, да бъдат предявени директно към него. В случай че Посредникът претърпи каквото и да е вреди във връзка с предоставени на Потребителя посреднически услуги, Потребителят се задължава да възстанови на Посредника всички вреди, включително имуществени санкции, обезщетения, компенсации, разноски и разумни адвокатски хонорари.
10.    Потребителите и Партньорите носят цялата отговорност за всички публикувани от тях на Платформата материали, коментари и комуникация, които нарушават правата на Трети лица или противоречат на приложимите законови разпоредби. Всички претенции във връзка с нарушени авторски или други права следва да бъдат предявени към Потребителя или Партньора, който ги е публикувал, респективно към лицето, което ги е публикувало, съответно предоставило на Посредника за публикуване.
11.    Възможно е други ползватели на Платформата да направят коментари, да дадат становище или по друг начин да дадат оценка относно Потребител. Отговорността на действията и бездействията на Потребителя, извършвани чрез Платформата, е изцяло на съответния Потребител. Отговорността за действия, бездействия и коментари на ползватели на Платформата е на тези ползватели. Посредникът не носи отговорност дали коментарите, становищата и/или дадените по друг начин оценки на лицата, които са ги направили, са верни и дали отговарят на изискванията на морала и добрите нрави. Потребителят се съгласява, че всички претенции следва да се предявяват към него, съответно от Потребителя директно към лицата, направили коментар, дали становище и/или оценка.
12.    Всички отношения на Потребителя с Партньори и Трети лица се уреждат от името на и за сметка на Потребителя, освен ако Посредникът не е поел изричен ангажимент във връзка с тези отношения.  


IX.    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Права на Потребителя
1.    Потребителят има право да ползва Услугите, предлагани чрез Платформата, докато спазва задълженията си съгласно настоящите Общи условия и заплаща надлежно и в срок указаните от Партньорите цени за записване на Voiz видеа.
2.    Потребителят има право да поиска от Партньор, който е записал Voiz видео по негова поръчка, да му предостави изискуеми по закон документи, нужни на Посредника или Потребителя за упражняване и изпълнение на негови законоустановени права и задължения, включително за осчетоводяване на плащанията. При издаване на фактура от Партньора, тя се издава на името на Потребителя, а не на Посредника.
3.    Потребителят има право да направи профила си на Платформата неактивен за неопределен период от време. При повторно активиране на Профила Потребителят има право да направи повторна преценка дали да одобри или не регистрацията на Профил на Потребителя.
4.    Потребителят има право да се откаже от ползване на Платформата и от Услугите, предоставяни чрез нея, по всяко време, като изтрие Профила си чрез избиране на функцията “Изтрий профила” или друга аналогична функция на Платформата. В този случай, Потребителят дължи плащане на всички поръчани от него Voiz видеа, преди момента на отказ / изтриване/деактивиране на Профила му, ако изрично не е отказал да завърши поръчката за същите по реда на тези Общи условия.

Права на Посредника
5.    Потребителят разбира и се съгласява, че Посредникът има достъп до всички данни и материали, качени от Потребителя на Платформата, и има правото самостоятелно да решава кои действия на Потребителя представляват нарушение на настоящите Общи условия, закона и/или правата на Трети страни, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
6.    Потребителят разбира и се съгласява, че Посредникът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Платформата или която и да е част от нея, при нарушаване или подозрение за нарушение на Общите условия, на закона или на права на Трети лица при ползване на посредническите услуги, по своя преценка едностранно и без предупреждение или предизвестие да преустанови предоставянето на Потребителя на Услугите, да спре достъпа на Потребителя до Платформата, както и да изтрие/прекрати/блокира Профила на Потребителя временно или за постоянно без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Потребителя. Посредникът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива и материали на Потребителя, качени на Платформата, включително инструкции за съдържание на Voiz видео, в случай че има такава възможност. В този случай прекратяването на посредническите услуги и изтриването на информация няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Посредника, както и в този случай Посредникът не носи отговорност за загуба на данни от Потребителя или друг вид претърпени от Потребителя или от Трети лица вреди или пропуснати ползи.
7.    Посредникът има право едностранно и без предупреждение или предизвестие да  прекрати временно или постоянно предоставянето на посредническите услуги на Потребителя, както и да изтрие цялата налична информация на Потребителя, качена на Платформата, включително инструкции за съдържание на Voiz видео, ако установи, че тя съдържа информация, нарушаваща законите на Република България, европейското законодателство или друга държава, правата на Трети лица или настоящите Общи условия. В този случай Потребителят дължи на Посредника обезщетение за всички претърпени вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от Посредника във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари. Прекратяването на посредническите услуги и изтриването на информацията в този случай няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Посредника и Посредникът не дължи каквито и да е обезщетения или друг вид компенсации на Потребителя.
8.    Посредникът има право едностранно и без предупреждение или предизвестие да спре или прекрати временно или постоянно достъпа на Потребителя до предоставяните посреднически услуги или да изтрие качената от Потребителя информация на Платформата, в случай че по вина и/или вследствие действията на Потребителя, включително при нарушение на законови разпоредби, права на Трети лица или на тези Общи условия, Посредникът бъде санкциониран от своите контрагенти или други трети лица, включително ако му бъде наложена имуществена санкция, ако бъдат ограничени правата му за ползване на услуги, бъдат му отнети привилегии, бъде включен в т.нар. черни списъци или получи предупреждение за подобна санкция. В този случай Потребителят дължи на Посредника обезщетение за всички претърпени вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от Посредника във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари. Прекратяването на Услугите и изтриването на информацията в този случай няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Посредника и Посредникът не дължи каквито и да е обезщетения или друг вид компенсации на Потребителя.
9.    Посредникът има право по всяко време без предупреждение или уведомление да разширява или ограничава обхвата на Услугите на Потребителите и посредническите услуги, които предоставя чрез Платформата, да променя условията, начина за достъп, регистрация и т.н. Посредникът не носи отговорност пред Потребителя за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя вследствие на ограничаване или промяна на Услугите и/или посредническите услуги, които предоставя чрез Платформата. Когато тези промени водят до изменение на настоящите Общи условия се прилага процедурата по раздел XXI по-долу.
10.    Посредникът може да включва към своите Услуги и услуги, предоставени от Трети страни. Посредникът не може и не носи отговорност за качеството на предоставените услуги от Трети страни и не носи отговорност за вреди на Потребителя вследствие на проблеми с услугите от тези Трети страни.
11.    Посредникът не носи отговорност за каквито и да било вреди, неустойки и/или обезщетения, резултат от действия или бездействия на Трети страни, които не са под контрола на Посредника.
12.    Посредникът  не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Потребителите, ако те са настъпили вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на Потребителите.
13.    Посредникът има право да преглежда съдържанието на публикуваната от Потребителя информация на Платформата, да изисква от Потребителя премахването ѝ или сам да премахва определени материали, ако чрез тях се нарушават действащото  законодателство, правата на Трети лица или настоящите Общи условия.
14.    Потребителят се съгласява, че Посредникът не носи отговорност за Услугите към потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите, както и към останалите търговци и предприятия по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, тъй като не е търговец или доставчик на предлаганите и/или продаваните Услуги, извършвани от Партньорите на Платформата. Посредникът не носи отговорност към Потребителя, когато Партньор е извършил закононарушение при предлагането и/или продажбата на своите Услуги или е увредил правата или законните интереси на Потребители и/или Трети лица.
15.    Потребителят се съгласява, че при възникнал спор с Трети лица или наложена санкция или друг вид наказание на Посредника, Потребителят  се задължава да обезщети Посредника за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от действия или бездействия на Потребителя, включително когато Потребителят е посочил неверни данни, нарушил е закона, правата на Трети лица, авторските или сродни права на Посредника, Партньорите и Трети лица, лични данни, правилата на конкуренцията и др.
16.    Потребителят също така се съгласява да защитава, обезщетява и предпазва Посредника от и срещу всякакви претенции, съдебни дела, задължения, загуби, глоби, санкции, щети и разноски, произтичащи от действия или пропуски на Посредника или негови представители, служители, изпълнители и други във връзка с Услугите, които не са изрично описани като задължения на Посредника, включително, но не само, когато тези Услуги не отговарят на изявените от Потребителя нужди.

Отговорност и задължения на Потребителя
17.    При ползването на Платформата и на Услугите, предлагани на нея, Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, приложимото българско законодателство, приложимите международни закони, правото на Европейския съюз и на страната, от която е Потребителят или от която ползва Услугите, указанията на Платформата и допълнителните указания на Посредника, правилата на морала и добрите нрави, както и да зачита правата и законните интереси на Третите лица.
18.    Потребителят се задължава да не въвежда, зарежда, съхранява, разпространява, използва, предава, предоставя или публикува в Платформата връзки към информация, както и инструкции за съдържание на Voiz видео, данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали и съдържание:
        18.1. които противоречат на приложимото законодателство, нарушават авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост, нарушават правата и свободите на човек съгласно Конституцията на Република България и приложимите български и международни актове, на правото на Европейския съюз, на страната, от която е Потребителят или от която ползва Услугите или нарушават права на която и да е Трета страна или които съдържат лични данни;
        18.2. които пропагандират дискриминация, фашистка, расистка или друга антидемократична идеология;
        18.3. които увреждат доброто име и репутацията на другите и призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна вражда или омраза;
        18.4. които нарушават имуществени или неимуществени права на Трети лица, включително авторски права и сродните им права;
        18.5. които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уеб сайтове или интернет страници с такова съдържание;
        18.6. които съдържат компютърни вируси, троянски коне, експлойти или друг злонамерен код или софтуер;
        18.7. заблуждаващи и неверни материали или сайтове с цел измама и неправомерно придобиване на информация.
19.    Потребителят се задължава да не се намесва в правилното функциониране на Платформата, включително, но не само, да не пречи на достъпа на Трети лица до нея, да не извършва неразрешен достъп, да не нарушава или възпрепятства достъпа на други Потребители, Партньори, посетители и други Трети лица, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, Партньори, посетители и други Трети лица.
20.    Потребителят се задължава да не извършва чрез Платформата забранени дейности или дейност без наличието на разрешение/регистрация/лиценз за извършване на тази дейност, ако такива са изискуеми от закона.
21.    Потребителят се задължава да уведомява незабавно Посредника за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използване на Платформата, включително от негови представители или Трети лица.
22.    Потребителят няма право да използва или да разрешава на Трети лица да използват Платформата и/или Профила му, за да предприемат и извършват атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.
23.    Потребителят носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Профила му (имейл адрес и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия Профил или Платформата, в случай че няма регистриран Профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Потребителят незабавно трябва да уведоми Посредника. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през Профила на Потребителя или през Платформата, с използването на данните на Потребителя, са направени от него лично и той носи отговорност за тях.
24.    Когато Потребителят предостави достъп за ползване и управление на неговия Профил  на Трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои, като се задължава да обезщети Посредника за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от Трети лица, на които Потребителят е предоставил достъп, включително по невнимание или грешка.
25.    Във всички случаи Потребителят носи отговорност и се задължава да обезщети Посредника за всички вреди (загуби и пропуснати ползи), които е причинил пряко или косвено на Посредника, вследствие на нарушаване на закона, на правата на Трети лица или тези Общи условия от страна на Потребителя, включително свързани с извършване на операции чрез Платформата, с неправилното, противозаконно или противоречащо на настоящите Общи условия ползване на Платформата и/или публикуване на съдържание.
26.    Потребителят се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Посредника или за Трето лице. Посредникът си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали. При неизпълнение на тези задължения, Потребителят дължи на Посредника заплащане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи за всяко нарушение поотделно.
27.    При неправомерно и непозволено ползване на Услугите, предоставяни чрез Платформата, Потребителят носи отговорност за материалните и нематериалните щети, нанесени на Посредника. При констатиране на такива действия Посредникът има право да преустановява предоставянето на Услугите и да спре достъпа на Потребителя до Профила му и/или Платформата без да носи отговорност за вреди или загуба на данни от страна на Потребителя. Непозволено ползване е налице и когато при ползването на Услугите се извършват действия, в това число използването на софтуерни или други средства, затрудняващи работата или пречещи на нормалното функциониране на техниката на Посредника, включително надвишаването на лимита от процесорно време, както и разпространяването на информация, чрез която се нарушават законовите разпоредби, правата на Трети лица или настоящите Общи условия.
28.    Потребителят няма право да предоставя като свои Услугите, получени от Посредника.
29.    Потребителят сам осигурява необходимото му за ползване на Услугите компютърно оборудване, операционни системи, софтуер и достъп до интернет.
30.    При възникнал проблем с достъпа или ползването на Платформата Потребителят ще уведоми Посредника на имейл адрес, публикуван в Платформата, или чрез контактната форма на Платформата. Посредникът ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем.

Отговорност и задължения на Посредника
31.    Посредникът няма задължение да извършва наблюдение на информацията и материалите, които Потребителят качва на Платформата, както и да проверява дали те отговарят на действащото законодателство, дали нарушават правата на Трети лица или настоящите Общи условия.
32.    Посредникът не отговаря за съхраняваната, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фото-, видео- или аудио-материали, съобщения, връзки и препратки, както и всякакви други материали и съдържание, както и за дейността на Потребителя.
33.    Предоставяните от Посредника посреднически услуги не обхващат осигуряване на компютърно оборудване, софтуер и свързаност за пренос на бази данни или информационни пакети между Потребителя и Посредника и ползване на Услугите като цяло. Посредникът не носи отговорност, ако Потребителят не може да ползва Услугите, предлагани на Платформата, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Посредника (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
34.    Посредникът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните  от него услуги.
35.    Посредникът не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Потребителя или от Трети лица като последица от прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите или достъпа на Потребителя до Профила му, Платформата и/или Услугите, както и от заличаването на материали или съдържание, в случаи на неизпълнение на задължения на Потребителя и упражняване на свързани с това права на Посредника.
36.    Посредникът не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него услуги или за невъзможност за достъп до Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, действия или бездействия на Трети лица, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Посредника, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на Трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, като Посредникът ще предприеме всички разумни мерки за ограничаването на подобни интервенции.
37.    Посредникът  не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него услуги или за невъзможност за достъп до Услуги при неспазване на указанията и технологичните изисквания за ползване на Услугите, при неправилно боравене с техника или софтуер, както и в следствие от извършвани тестове от страна на Посредника с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. Посредникът няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
38.     Цялото съдържание на Платформата се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от страна на Посредника от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Посредникът не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за каквито и да е цели или резултат от предоставените Услуги.
39.    С настоящото Посредникът отхвърля и изключва всякакви декларации или гаранции, че Платформата е съвместима с всяка операционна система, мобилно устройство, компютърна платформа или браузъри, които Потребителят може да избере да използва, освен тези, изрично препоръчани от Посредника. Освен това, Посредникът отхвърля всякакви гаранции, че Платформата, включително всякакви бъдещи корекции, изменения, актуализации, подобрения, нови версии или нови модели, ще бъдат съвместими с нови версии на операционна система, компютърни платформи и браузъри в рамките на определено време или въобще.
40.    Посредникът не гарантира, че достъпът до Платформата ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Посредника.
41.    Посредникът осигурява разумна техническа защита на Платформата.
42.    Посредникът не носи отговорност за прекъснат достъп до Платформата, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за Voiz видеа, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.
43.    Посредникът не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форсмажор, или на други причини, различни от програмна грешка, когато не е отстранена  при първа възможност, както и когато Потребителят или крайните потребители са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали Платформата без да спазват тези Общи условия, указанията на Посредника  или разпоредбите на закона.
44.    По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, Посредникът е длъжен да предостави всяка информация и материали, с която разполага, относно Потребителя и неговата дейност. В съответствие с изискванията на действащото законодателство, Посредникът съхранява материалите на Потребителя, разположени на сървърите му, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Посредника или на Трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
45.    Неупражняването от Посредника на някое право или разпоредба съгласно настоящите Общи условия няма да представлява отказ от бъдещо упражняване на това право или прилагане на тази разпоредба. Отказът от такова право или разпоредба ще бъде в сила само ако е направен в писмена форма и подписан от надлежно упълномощен представител на Посредник. Освен ако не е изрично посочено в настоящите Общи условия, упражняването от която и да е от Страните на което и да е от средствата за правна защита съгласно настоящите Общи условия няма да засяга други нейни средства за защита съгласно тези Общи условия или други, предвидени в действащото законодателство. Ако по някаква причина компетентния съд счете някоя разпоредба на настоящите Общи условия за невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде приложена в максимално допустимия размер, а останалите разпоредби на настоящите Общи условия ще останат в пълна сила и действие.


X.    ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1.    Потребителят разбира и се съгласява, че целият риск, произтичащ от достъпа и използването на Платформата, остава за Потребителя. Нито Посредникът, нито някоя Трета страна, участваща в създаването, производството или доставката на Платформата или каквито и да било услуги, предоставяни чрез Платформата, не носи отговорност за преки, случайни, специални, примерни или последващи вреди, включително пропуснати ползи, загуба на данни или загуба на репутация, прекъсване на услугата, повреда на компютър, мобилно устройство или повреда в системата или за всякакви щети от лични или телесни наранявания или емоционални страдания, произтичащи от или във връзка с тези Общи условия, от използването или невъзможността да се използва Платформата или всякакви услуги, предоставяни чрез Платформата, независимо дали се основава на гаранция, договор, деликт (включително небрежност), отговорност за продукт или услуга или друга правна теория и независимо дали Посредникът е бил информиран за възможността за такава вреда или не.
2.    Посредникът не носи отговорност пред Потребителя за:
2.1. Унищожаване или загуба на данни, собственост на Потребителя, по причини, независещи от Посредника;
2.2. Неспособност на Потребителя да използва Платформата;
        2.3. Претенции от Трети лица срещу Потребителя при и по повод ползването на Платформата;
        2.4. Незаконосъобразно използване на Платформата от страна на Потребителя;
        2.5. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Потребителя;
        2.6. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Трети лица, които са извън контрола на Посредника;
        2.7. Ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Посредника (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
3.    Във всички случаи отговорността на Посредника, когато тя може да бъде ангажирана, се ограничава до размера на сумата, заплатена от Потребителя за дадена Услуга, която същият не е получил по причини, за които Посредникът виновно отговаря.


XI.    АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

По отношение на Платформата
1.    Цялото съдържание на Платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Извън информацията относно Партньорите и Потребителите, всички права върху съдържанието на Платформата и всички материали, качени на Платформата, принадлежат на Посредника (включително наличните база данни) и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Посредника и на императивните разпоредби на българското законодателство.
2.    Всички имуществени и неимуществени авторски права върху Платформата, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на Посредника и Посредникът притежава авторските права върху Платформата, както и върху всички нейни елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности, свързани със Платформата. Посредникът е собственик и на домейна на Платформата с всички възможни разширения. Копирането и използването им пряко или косвено (например, но не само, мета тагове и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Посредника е забранено и представлява грубо нарушение на правата на Посредника и на императивните разпоредби на българското законодателство.
3.    Нищо в настоящите Общи условия не предоставя или може да се тълкува като предоставяне на Потребителя на каквито и да е права (с изключение на правото на ползване на услуги, специално предоставени по силата на настоящите Общи условия) или правен интерес върху патенти, авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски имена, марки на Посредника или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени сега или в бъдеще от Посредника или което и да е дъщерно дружество или свързани дружества, като Посредникът си запазва всички такива права.
4.    Във всички случаи, независимо дали са изрично изброени по-горе, Потребителят няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Платформата, включително материали от Профили и Voiz видеа на други Потребители и Партньори.
5.    При създаването на Профил в Платформата Потребителят не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на Платформата, продуктите или марките на Посредника или Трети лица.
6.    Потребителят няма право на достъп до програмния код на Платформата и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Потребителя за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Посредника.
7.    Потребителите получават само право да ползват Платформата съгласно обичайното ѝ предназначение, без право да променят или копират материали, да използват материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), да извършват декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на Платформата, да премахват обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, да премахват авторски права или други знаци за права на интелектуална собственост, да предоставят „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри и други. Правото на ползване се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглено по всяко време.
8.    В случай на неизпълнение на условията по този раздел, Посредникът има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Потребителя без да дължи обезщетение на Потребителя, както и да иска от Потребителя обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Потребителя.
9.    Потребителят се задължава да осигури съгласието на всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си или Платформата от негово име и за негова сметка, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Посредника съгласно настоящия раздел.
10.    Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Посредника са валидни за всички Трети лица, независимо дали са регистрирани в Платформата и/или имат Профил, като при нарушение Посредникът има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Третите лица.
11.    При копиране или възпроизвеждане на информация от Потребител вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Посредника, Посредникът има правото да претендира от този Потребител обезщетение, включително за претърпените преки и косвени вреди и пропуснати ползи в пълен размер.
12.    Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Платформата на Посредника.

По отношение на Voiz видеата
13.    Потребителят, поръчал и платил цената за Voiz видео придобива неизключителното право да използва Voiz видеото на Партньора единствено в неговата цялост, за срок от 10 години от получаването му и за територията на целия свят. Потребителят няма право да преработва, адаптира, синхронизира, превежда, приспособява и внася какъвто и да е вид промени в Voiz видеото и включените в него обекти на авторски и сродни на тях права, включване и използване на Voiz видеото или части от него в създаване на нови, производни видео и други произведения или каквито и да е други материали.
14.    Потребителите имат право да ползват Voiz видеото само за лични, некомерсиални цели. Потребителите нямат право да ползват Voiz видеата за друга цел, извън посочената в т. 13 по-горе от настоящия раздел, като при ползването Потребителите нямат право и следва да се въздържат от всякакви действия, с които могат да злепоставят свои конкуренти и/или да нарушат законни права и интереси на Трети страни или разпоредби на действащото законодателство. При нарушаването на това задължение, Потребителят носи отговорност спрямо Партньора, Посредника и Трети лица.
15.    Всеки вид ползване или действие с Voiz видео и включените в него обекти на авторски и сродни на тях права, извън изрично предоставеното право за ползване, описано тук, представлява грубо нарушение от страна на Потребителя на правата на Посредника и на Партньора и на императивните разпоредби на българското законодателство. Ползването на Voiz видеото и включените в него обекти на авторски и сродни на тях права, което не е изрично описано тук и без предварително писмено разрешение от Посредника е забранено и представлява грубо нарушение на правата на Посредника и на Партньора и на императивните разпоредби на българското законодателство.
16.    Правото на ползване на Voiz видео се прекратява автоматично при нарушаване на настоящите Общи условия.
17.    В случай на неизпълнение на условията по този раздел, Посредникът има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Потребителя без да дължи обезщетение на Потребителя, както и да иска от Потребителя обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Потребителя. Право на претенция може да има и Партньорът, записал видеото.
18.    Потребителят се задължава да осигури съгласието на всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си или Платформата от негово име и за негова сметка, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Посредника и Партньора съгласно настоящия раздел.
19.    Потребителите дават изричното си съгласие всички Voiz видеа, поръчани от тях, да се използват за реклама и популяризация на Платформата и Посредника по начин, какъвто Посредникът сметне за подходящ, без ограничения и без да се дължи каквото и да е възнаграждение от Посредника на Потребителя.


XII.    РЕКЛАМАЦИИ

1.    Потребителят, който има статут на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да предяви рекламация към Посредника, когато предоставената на Платформата посредническа услуга очевидно не съответства на услугата, договорена между Потребителя и Посредника в настоящите Общи условия.
2.    Рекламациите във връзка с услугите могат да бъдат направени в рамките на 14 дни от установяването на несъответствието на услугата.
3.    Рекламацията може да бъде предявена в електронна или писмена форма до упълномощен представител на Посредника чрез Платформата, по имейл на следния имейл адрес: info@voiz.bg по куриер или по пощата, или лично на адреса на Посредника, посоен най-горе.
4.    При предявяване на претенция Потребителят трябва да посочи своите данни, предмета на рекламацията и адреса за контакт, включително адрес на електронна поща. При подаване на рекламацията Потребителят прилага документите, на които тя се основава, включително: платежни документи, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с уговореното и други документи, подкрепящи претенцията.
5.    Посредникът не може да приеме рекламацията, ако не е представена съответната документация или подходяща алтернатива.
6.    Екипът на Посредника ще разгледа надлежно подадените рекламации/оплаквания в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Потребителя.
7.    Когато е предоставена несъответстваща услуга, в рамките на един месец от получаване на основателна рекламация Посредникът ще предостави услуга, която съответства на настоящите Общи условия.
8.    Потребителят няма право на рекламации, ако несъответствието на услугите се дължи на действия или пропуски на Потребителя или на Трети страни.
9.    Потребителите разбират и се съгласяват, че всички рекламации на Потребители, свързани с Voiz видеата следва да се предявяват директно към Партньора, който е записал съответното Voiz видео. Посредникът не носи отговорност за тях. В случай че Посредникът получи такива рекламации от Потребител, той ги препраща директно на Партньора.


XIII.    ПРАВО НА ОТКАЗ

1.    Посредникът уведомява Потребителя, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребители, че съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите той има право да се откаже от Договора за услуга (като договор от разстояние или извън работното място) в срок до 14 дни от датата на сключването му чрез приемане на настоящите Общи условия. Съгласно чл. 57, ал. 1 обаче разпоредбите на чл. 50-56 от Закона за защита на потребителите относно правото на отказ на  Потребителя не се прилагат за договорите за услуги след пълното изпълнение на услугата и когато изпълнението е започнало с предварителното изрично съгласие на  Потребителя и с потвърждението на Потребителя, че той или тя ще загуби правото си на отказ след пълното изпълнение на договора от търговеца.
2.    С настоящото  Потребителят декларира изричното си съгласие и приема, че след като започва да използва услугата, която се предоставя от Посредника чрез Платформата, губи правото си на отказ. С настоящото Потребителят дава изричното си предварително съгласие и приема изпълнението на договора. Потребителят разбира, че губи правото си на отказ със съгласието си да започне изпълнението на договора.
3.    Преди да започне ползването на услугата, която е поръчал, Потребителят има право да се откаже от договора за услуга, без да посочва причини за това, не по-късно от 14 дни след сключването на договора за услуга чрез приемане на настоящите Общи условия. Отказът се осъществява чрез изпращане на съобщение до Посредника чрез Платформата, по имейл на следния имейл адрес: info@voiz.bg или на друг адрес на електронна поща, посочен на Платформата, по куриер или по пощата, или лично на адреса на Посредника, посочен най-горе.  За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Посредника за решението си да се откаже от договора за услуга с недвусмислено изявление.
4.    Отказът може да се извърши чрез попълване и изпращане на следния формуляр, но използването му е по избор:
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ
До „ЛАЙТИНГ НЕТУЪРК” ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206066984, със седалище и адрес на управление в град Търговище 7700, Урвич № 3, представлявано от Управителя Любомир Живков Жечев.
С настоящото Ви уведомявам, че искам да се откажа от Договора за посредническа услуга с Посредника.
Дата на сключване: ................................. (посочете датата на приемане на Общите условия)
Имена на потребителя: ...................................................... (въведете имената си)
Адрес на потребителя: .............................................................................. (въведете Вашия адрес)
Имейл адрес на потребителя: .............................................................................. (въведете Вашия имейл адрес)
Подпис на потребителя: ............................... .... ... (ако формулярът е на хартиен носител)
Дата на уведомлението: ................
5.    При отказ Посредникът връща на Потребителя всички предплатени и неизползвани суми в рамките на 14 дни от отказа, в случай че има такива.
6.    Ако възстановяването е дължимо по закон, Посредникът ще възстанови сумите, като използва същия метод на плащане, използван от Потребителя при първоначалната транзакция. Евентуалните разходи за входящи преводи или загуби от обменни курсове, както и начислените от банката комисиони, са за сметка на Потребителя. Отговорността за доказване на надлежно упражненото право на отказ е на Потребителя.


XIV.    РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

1.    Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между Страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Посредника по предоставяне на посредническите услуги или прекратяване поддържането на Платформата без Посредникът да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация на Потребителя.
2.    Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, всяка от Страните може да развали или прекрати настоящия договор при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на посредническата услуга с договора е незначително.
3.    Прекратяването може да настъпи и:
a) по взаимно съгласие на Страните в писмен вид или чрез изявления, разменени по имейл или чрез Платформата;
b) в случай че Профилът на Потребителя бъде закрит/деактивиран съгласно настоящите Общи условия;
c) при упражняване на правото на отказ от Потребителя, съгласно Закона за защита на потребителите;
d) при упражняване на правото на отказ от Потребителя, съгласно раздел IX, т. 4.
4.    Във всички случаи на прекратяване на договора Посредникът има право незабавно да премахне всякаква информация, материали и съдържание на Потребителя от Платформата без да дължи уведомление, предизвестие или обезщетение на Потребителя.
5.    При прекратяване или разваляне всички права и задължения на Страните се прекратяват, изключение на това, че Потребителят няма да бъде освободен от задължението си да заплати на Посредника всички суми, дължими или които ще станат дължими към датата на прекратяването.


XV.    ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

1.    Посредникът има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните посреднически услуги.
2.    Посредникът има право да преустанови предлаганите посреднически услуги временно или за постоянно, включително ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи Посредникът предупреждава Потребителя чрез Платформата.
3.    В тези случаи Посредникът не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Потребителя.
4.    Посредникът не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Платформата, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Посредника.


XVI.    КОМУНИКАЦИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.    С попълването на данните и координати за връзка Потребителят дава изричното си съгласие Посредникът да ползва всички технически средства за комуникация с Потребителя, за които Потребителят е посочил координати за връзка.
2.    Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Потребителя не задължава Посредника да осъществи контакт с Потребителя.
3.    Езикът на тези Общи условия и комуникация с Потребителя е български.


XVII.    УВЕДОМЛЕНИЯ

1. Всички уведомления във връзка с договора за посредническа услуга и настоящите Общи условия ще бъдат в писмен вид и могат да се доставят с препоръчано писмо, по куриер или по имейл, адресирани до другата страна на адреса, посочен по-долу, или изпратени чрез Платформата.
Уведомления до Посредника:
Адрес: пощенският адрес на Посредника, посочен най-горе.
Имейл: info@voiz.bg
Уведомления до Потребителя: както е посочено в Профила на Потребителя или в поръчката за записване на Voiz видео, в случай че Потребителят няма регистриран Профил на Платформата.
2. Потребителят приема, че всички негови изявления се считат за валидни и че писмената форма се счита за спазена с извършване на следните действия от страна на Потребителя: изпращане на  съобщение на електронна поща (имейл), натискане на електронен бутон на Платформата със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) на Платформата и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


XVIII.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

1.    Всички посетители на Платформата,  независими дали са се регистрирали, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Посредника, включително да не извършват действия, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Посредника или за Трето лице. Посредникът си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.


XIX.    ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

1.    Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целите Общи условия или на други техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


XX.    НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.    Никоя от Страните не носи отговорност пред другата за забавяне или неизпълнение, частично или изцяло, на задълженията си по настоящия договор, в случай че и доколкото това забавяне или неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорни обстоятелства са събития извън контрола на Страната, които възникват след датата на сключване на договора за услуги и които не са разумно предвидими към момента на сключването му и чието въздействие не може да бъде преодоляно без неоправдани разходи и/или загуба на време на съответната Страна. Форсмажорните обстоятелства включват (но не само) война, граждански размирици, стачки, локаут и други колективни трудови спорове, държавни актове, природни бедствия, извънредни климатични условия, епидемии, пандемии, повреда или повсеместна липса на транспортни съоръжения, инциденти, пожар, експлозии и всеобщи прекъсвания на електрозахранването.
2.    Ако някоя от Страните бъде засегната от форсмажорни обстоятелства, тя ще уведоми във възможно най-кратък срок другата страна в писмен вид или чрез Платформата и ще предприеме всички разумни стъпки за намаляване на ефекта от форсмажорните обстоятелства.
3.    Ако форсмажорно събитие доведе до забавяне или неизпълнение на някоя от Страните за период от четири (4) седмици или повече, всяка от Страните има право да прекрати настоящия договор с незабавно действие, без да носи отговорност към другата Страна.
4.    Потребителят се съгласява и разбира, че не може да използва форсмажорното обстоятелство като правно основание за забавяне или липса на плащане, в случай че такова се дължи.
5.    Посредник не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Потребителя или към Трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Потребителя или друго лице.


XXI.    ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.    Посредникът си запазва правото по всяко време да променя едностранно Общите условия. При извършване на промени в Общите условия, Посредникът ще уведоми Потребителя по мейл или с нотификация чрез Платформата, като може да публикува на видно място в Платформата. Посредникът ще уведомява Потребителя за всякакви изменения на Общите условия не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди тяхното влизане в сила. Измененията в Общите условия не засягат услугите преди изтичане на 15-дневният срок на предизвестие.
2.    В случай че Потребител не желае  да бъде обвързан с променените Общи условия и да ползва Услугите след влизане в сила на изменените Общи условия, той има право да прекрати договорните си отношения с Посредника и ползването на Платформата, като уведоми Посредника за това преди изтичане на срока на предизвестието по предходната точка.
3.    Потребителят може да се откаже от посочения в т. 1 срок на предизвестие чрез писмено изявление, включително по електронна поща или ясно утвърдително действие във всеки момент от получаването на уведомлението съгласно т. 1.
4.    Ако Потребителят не уведоми Посредника съгласно т. 2, както и ако извърши действия в Платформата или продължи да ползва услугите на Посредника чрез Платформата, се счита, че е приел промените.
5.    Срокът на предизвестие, посочен в т. 1, не се прилага в случаите, когато Посредникът:
a) е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да измени своите Общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в т. 1;
б) трябва по изключение да измени своите Общи условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на услугите, Потребителите или Партньорите от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.
6.    Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече направени поръчки за записване на Voiz видеа.
7.    При всички случаи, изброени в този раздел, Посредникът не носи отговорност за щети и пропуснати ползи на Потребителя .


XXII.    ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1.    За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, включително при ползване на Платформата от чуждестранни Потребители.


XXIII.    УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

1.    Евентуалните спорове, възникнали между Посредника и Потребителя във връзка с Услугите, предоставяни чрез Платформата, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентния български съд, освен ако Страните не са уговорили друго.
2.    По отношение на Потребители, имащи качеството на потребители по Закон за защита на потребителите, всички спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с Договора за посредническа услуга или неговото нарушаване, прекратяване или невалидност, могат да бъдат разрешавани от органите за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове съгласно чл. 181а и съгласно Закона за защита на потребителите. Допълнителна информация може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на потребителите и на следните онлайн платформи за разрешаване на спорове: ec.europa.eu и mi.government.bg).


XXIV.    НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1.    Ако в качеството Ви на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите смятате, че сме нарушили правата ви като потребител, можете да подадете оплакване до компетентния орган в България – Комисията за защита на потребителите. Повече информация можете да намерите на адрес: kzp.bg. Можете също така да подадете оплакването си в държавата, в която живеете, на работното си място или на място, където смятате, че нарушаваме правата ви.


XXV.    ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

1.    С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
a)    името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Посредника;
b)    всички характеристики на услугите, предоставяни от Посредника;
c)    наличност на услугите;
d)    информация за съдържанието, предназначението и начина на използване на услугите;
e)    крайна цената на услугите с включени всички данъци и такси, ако има такива;
f)    начина и сроковете на плащане и другите условия на предоставяне на услугите, ако има такива;
g)    периода, за който цената на услугите е в сила;
h)    условията за ползване на услугите;
i)    условията, срока и начина за рекламация и отказ;
j)    опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на Услугите;
k)    информация за контакт с Посредника, включително по телефон и електронна поща;
l)    техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
m)    техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
n)    съгласието на Потребителя с настоящите Общи условия и придружаващия ги договор за посредническа услуга ще се съхраняват в електронен вид и отделен договор на хартия няма да бъде съхраняван от Посредника;
o)    договорът с Посредника се сключва на български език;
p)    Посредникът не е дружество, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност.
2.    Потребителят дава съгласието си за сключването на договор от разстояние за ползване на Платформата.